Clybiau a Chymdeithasau

Er mwyn cydymffurfio a rheolau gwarchod data newydd, nid oes modd i’r cyngor cynnwys manylion personol (enwau a rhifau ffon cyswllt) ar gyfer clybiau lleol heb gael caniatad ysgrifenedig gan yr unigolyn i’w wneud. Os hoffech nodi eich enw a rhif ffon fel cyswllt ar gyfer cymdeithas lleol a wnewch gadarnhau yn ysgrifenedig trwy gysylltu a ni os gwelwch yn dda.

 

Clybiau i Blant a Phobl Ifanc

Aelwyd yr Urdd Ysgol Bro Pedr Cwrdd bob nos Fawrth yn ystod y tymor rhwng 7.00 – 8.30pm
Adran Yr Urdd Ysgo Bro Pedr Cwrdd ail ddydd Llun y mis
Cadlanciau Neuadd y Cadlanciau, Heol y Bryn Nos Iau rhwng 7.00 a 9.00 pm
Brownies Llambed Ysgol Bro Pedr Cwrdd bob nos Fercher yn ystod y tymor o 4.30 – 6.00pm
Cybiau Llambed www.lampetercubs.co.uk Cwrdd nos Fawrth 7.00-8.30pm
Canolfan Deulu a Llyfrgell Deganau lampeterfamilycentre@gmail.com Adeiladau’r Llywodraeth, Heol Pontfaen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7BN
Geidiaid Llambed  www.girlguiding.org.uk/joinus Ysgol Bro Pedr Cwrdd bob nos Fercher yn ystod y tymor o 6.00 – 8.00
Sgowtiaid Llambed www.ceredigionscouts.org.uk
Gwerin y Coed  werinllambed@yahoo.com Neuadd Gymunedol Cwrdd bod dydd Mawrth

Clybiau Gwleidyddol

Plaid Cymru Llambed Ann Bowen Morgan
01570 422413

Clybiau Eraill

Coetir Cymunedol Long Wood www.longwood-lampeter.org.uk
Clwb Chess mike@bedwlwyn.plus.com 01570 434569 Hedyn Mwstard bob dydd Mawrth 2-4yp
Clwb yr Ifanc o Galon Dorothy Williams: 01570 423077 Neuadd Buddug Cwrdd bob pythefnos
Y Lleng Brydeinig Frenhinol Dave Smith 01570
423306, tancoedeiddig@gmail.com
Cysylltwch am fanylion
Y Lleng Brydeinig Frenhinol – Adran y Merched Cwrdd dydd Llun cyntaf y mis
Chwaeroliaeth Eglwys San Pedr Cwrdd ail nos Iau bob mis am 7.30 pm
Sefydliad y Merched Llambed (Grŵp Dydd) Eglwys Sant Thomas Cwrdd trydydd dydd Mercher y mis am 10.30am
Custard Queens Sefydliad y Merched Neuadd Fictoria Heol y Bryn, Llambed http://custardqueenswi.wixsite.com/lampeterwi

www.facebook.com

Cwrdd Sul 1af y mis am 7.00pm, heblaw am mis Awst.
Clwb Cerdd Llambed http://lampetermusicclub.org.uk
Llain Hoci’r Brifysgol Cwrdd dydd Llun, dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn
Cerddwyr Llambed
Teresa Hassell (Ysgrifennydd Aelodaeth) 07425 170618  – treezuk@yahoo.com
James Williams (Ysgrfiennydd y rhaglen) 01570 480041 – dwilliams510@btinternet.com
Merched y Wawr Festri Shiloh Cwrdd ar ail nos Fawrth pob mis am 7.30pm
Côr Meibion Cwmann Cyril Davies: 01570 423064 Brondeifi Vestry www.corcwmman.btck.co.uk Cwrdd nos Fercher am 8.00pm
Corisma Canolfan Cwmann www.corisma.btck.co.uk Cwrdd am yn ail nos Lun am 8pm
Gweithdy Merched Llambed Neuadd St. Iago, Cwmann Cwrdd pob dydd Mercher rhwng 10am a 3pm
Siambr Fasnach Llambed Tina Morris
LAS, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LT
01570 424253/07816 602981
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Cwrdd trydydd nos Lun y mis am 17.45
Ford Gron Llambed Rob Phillips: 01570 470274 Tafarn Cwmann www.lampeterroundtable.org.uk Cwrdd nos Fawrth cyntaf y mis a’r trydydd.
Clwb Bridge Llambed Hafan Deg Cwrdd bob nos Fawrth am 7pm
Clwb Moduron Llambed Llew Du www.ldmc.org.uk Cwrdd bob yn ail nos Fercher am 8pm
Hanes Llambed
Clwb 41 Llambed Cyril Davies: 01570 423064 Cwrdd nos Fawrth cyntaf y mis
Clwb Rotari Llambed Rhys Bebb Jones 01570 423466 Cwrdd nos Lun cyntaf y mis am 7.30pm (Cwrdd nos Fawrth cyntaf y mis yn achos gŵyl y banc)
Grŵp Trafod Amaethyddol Llambed
Tangent Judith Walters: 01570 422769 Cwrdd nos Iau cyntaf y mis am 7.30pm
Cyfeillion Hafan Deg Kistiah Ramaya: 01570 422766
Transition Llambed www.transitionllambed.co.uk
Cymdeithas Sioe Amaethyddol Llambed (Sioe Llambed) www.sioellambed.co.uk
Cerddorfa Siambr Llambed www.facebook.com
Croeso i Gerddwyr Kay Davies
07949 311577
ekdvs58@gmail.com
Amnest Rhyngwladol Adran Llambed Eglwys Sant Thomas Cwrdd trydydd nos Fawrth yn y mis am 7.30pm
Pwyllgor Gefeillio Llambed www.lampeter-tc.gov.uk

Clybiau Chwaraeon

Clwb Bowlio Llambed  www.lampeterbowlsclub.org.uk
Clwb Pêl-droed Llambed Cae: Ffordd y Gogledd
Clwb Cymdeithasol: Ffordd y Porthmyn
 www.facebook.com
Clwb Rhedeg a Seiclo Sarn Helen  www.sarnhelen.org.uk
Clwb Rygbi Llambed Ffordd y Gogledd www.clwbrygbillambed.org
Cynghrair Pêl-droed y Merched, Ceredigion www.ceredigionladiesfootballleague.co.uk
Clwb Pêl-droed y Merched, Llambed www.pitchero.com Nos Fawrth 6.30pm
Clwb Cleddyfa Llambed 01570 493139 Canolfan Hamdden Llambed  www.facebook.com/lampetertownfencing/ Dydd Mawrth 15:00- 17:00 a Dydd Gwener 16:30-20:00