Pwerau a Dyletswyddau Cynghorau Tref

Atgynhyrchir yr wybodaeth hon o wefan Panel Dyfarnu Cymru. Bydd y pwerau gwirioneddol yn amrywio o ardal i ardal oherwydd cytundebau ag awdurdodau eraill. Felly er arweiniad yn unig mae’r wybodaeth hon.

Darperir y rhan fwyaf o’r gwasanaethau gan Gyngor Sir Ceredigion, y gellir cysylltu â nhw 01545 570881.

Gweithgaredd Pwerau a Dyletswyddau Darpariaethau Statudol
Rhandiroedd Pwerau i ddarparu rhandiroedd. Dyletswydd i ystyried darparu gerddi rhandiroedd os na fodlonir y galw Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1908 , a 23, 23, 26, a 42
Baddondai a Golchdai Pwer i ddarparu baddondai a golchdai cyhoeddus Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936, a 221, 222, 223 a 227
Mynwentydd ac amlosgfeydd Pwer, fel awdurdod claddu, i gaffael, darparu a chynnal a chadw Deddf Lleoedd Agored 1906, a 9 a 10
Pwer i gytuno i gynnal a chadw henebion a chofebau Deddf Cynghorau Plwyf a Thref ac Awdurdodau Claddu (Darpariaethau Amrywiol) 1970, a.1
Pwer i gyfrannu tuag at gostau mynwentydd Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.214
Goleuadau Nadolig Pwer i’w darparu er mwyn denu ymwelwyr Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.144
Canolfannau Cyngor ar Bopeth Pwer i’w darparu Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.142
Clociau Pŵer i ddarparu clociau cyhoeddus Deddf Cynghorau Plwyf 1957, a.2
Mynwentydd ar gau Pwerau i’w cynnal a’u cadw Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.215
Tiroedd comin a chomin pori Pwerau mewn perthynas ag amgáu, rheoleiddio a rheoli, a darparu comin pori Deddf Cau Tir 1845

Deddf Llywodraeth Leol 1894, a.8

Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd 1908, a.34

Cyfleusterau cynadledda Pwer i ddarparu ac annog y defnydd o gyfleusterau Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.144
Canolfannau cymunedol Pwer i ddarparu a rhoi offer i adeiladau cymunedol Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.133
Pwer i ddarparu adeiladau at ddefnydd clybiau sydd ag amcanion athletaidd, cymdeithasol neu addysgol Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, a.19
Atal troseddau Pwerau i wario arian ar fesurau atal troseddau amrywiol Deddf Llywodraeth Leol a Threthu 1997, a.31
Draenio Pwer i ddelio â phyllau a ffosydd Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936, a.260
Adloniant a’r celfyddydau Darparu adloniant a chefnogi’r celfyddydau yn cynnwys gwyliau a dathliadau. Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.145
Rhoddion Pwer i dderbyn Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.139
Priffyrdd Pwer i atgyweirio a chynnal a chadw llwybrau troed a llwybrau ceffylau cyhoeddus Deddf Priffyrdd 1980, a.43, 50
Pwer i oleuo ffyrdd a mannau cyhoeddus Deddf Cynghorau Plwyf 1957,a.3
Pwer i ddarparu lleoedd parcio i gerbydau, beiciau a beiciau modur Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984, a.57
Pwer i lunio cytundeb o ran neilltuo ac ehangu Deddf Priffyrdd 1980, a.30
Pwer i ddarparu seddau wrth ymyl y ffordd a llochesi Deddf Cynghorau Plwyf 1957, a.1
Pwer i gwyno wrth yr awdurdod priffyrdd o ran diogelu hawliau tramwy a thir diffaith wrth ymyl y ffordd Deddf Priffyrdd 1980, a.130 (6)
Pwer i ddarparu arwyddion traffig a hysbysiadau eraill Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, a.72
Pwer i blannu coed ac ati ac i gynnal a chadw ymylon ffordd Deddf Priffyrdd 1980, a.96
Buddsoddiadau Pwer i gymryd rhan mewn cynlluniau buddsoddiadau ar y cyd Deddf Buddsoddiadau Ymddiriedolwyr 1961
Tir Pwr i gaffael drwy gytundeb, i ddosbarthu a gwaredu tir Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.124, 126, 127
Pwer i dderbyn rhoddion o dir Deddf Llywodraeth Leol 1972, a 139
Sbwriel Darparu cynwysyddion mewn mannau cyhoeddus Deddf Sbwriel 1983, a.5, 6
Loteriau Pwerau i’w hyrwyddo Deddf Loterïau a Difyrion 1976, a.7
Marwdai ac ystafelloedd post mortem Pwerau i ddarparu marwdai ac ystafelloedd post mortem Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936, a.198
Cylchlythyrau Pwer i ddarparu gwybodaeth yn ymwneud â materion sy’n effeithio ar lywodraeth leol Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.142
Niwsans Pwer i ddelio â ffosydd annymunol Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936, a.260

Deddf Iechyd Cyhoeddus 1875, a.164

Lleoedd agored Pwer i gaffael tir a’i gynnal a’i gadw Deddf Lleoedd Agored 1906, a.9 a 10
Eiddo a dogfennau Pwerau i gyfarwyddo o ran eu gwarchod Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.226
Adeiladau cyhoeddus a neuaddau pentref Pwer i ddarparu adeiladau ar gyfer swyddfeydd ac ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus a chynulliadau Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.133
Cyfleusterau Cyhoeddus Pwer i’w darparu Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936, a.87
Parciau, parciau difyrrwch Pwer i gaffael tir neu i ddarparu meysydd chwarae, llwybrau cerdded cyhoeddus, parciau difyrrwch a lleoedd agored a phŵer i’w rheoli Deddf Iechyd Cyhoeddus 1875, a 164 (Deddf Llywodraeth Leol 1972, Atodlen 14, para 27)

Deddf Newid y Deddfau Iechyd Cyhoeddus 1890, a.44

Deddf Lleoedd Agored 1906, a.9 a 10

Hamdden Pwer i ddarparu ystod eang o gyfleusterau hamdden Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, a.19Darparu pyllau cychod

Deddf Iechyd Cyhoeddus 1961, a.54

Cynllunio Gwlad a Thref Hawl i ofyn i’r awdurdod cynllunio lleol am hysbysiad o geisiadau cynllunio Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Atodlen 1, para.8
Twristiaeth Pwer i gyfrannu at sefydliadau sy’n annog twristiaeth Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.144
Gostegu Traffig Pwerau i gyfrannu’n ariannol at gynlluniau gostegu traffig Deddf Llywodraeth Leol a Threthu 1997, a.30
Trafnidiaeth Pwerau i wario arian ar gynlluniau trafnidiaeth gymunedol Deddf Llywodraeth Leol a Threthu 1997, a.26-29
Arwyddion pentref Pwer i ddefnyddio arwyddion addurniadol i hysbysu ymwelwyr Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.144
Cofgolofnau rhyfel Pwer i gynnal a chadw, atgyweirio, diogelu ac addasu cofgolofnau rhyfel Deddf Cofgolofnau Rhyfel (Pwerau Awdurdodau Lleol) 1923, a.1; fel y’i hestynnwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1948, a.133
Dwr Pwer i ddefnyddio ffynhonnau, ffrydiau neu nentydd i gael dŵr ohonynt Deddf Iechyd Cyhoeddus 1936, a.125